Pondelok 9. Apríl
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE SO ZÁKONOM 343/2015

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

 • Dátum: 9. 4. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 11. Apríl
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE SO ZÁKONOM 343/2015

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

 • Dátum: 11. 4. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 13. Apríl
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE SO ZÁKONOM 343/2015

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

 • Dátum: 13. 4. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 19. Apríl
Viac info

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018 - ZMENY V MZDOVEJ OBLASTI, PRÁCA NA DOHODU.

 • Dátum: 19. 4. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 23. Apríl
Viac info

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018 - ZMENY V MZDOVEJ OBLASTI, PRÁCA NA DOHODU.

 • Dátum: 23. 4. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Štvrtok 26. Apríl
Viac info

SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2018

 • Dátum: 26. 4. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Piatok 27. Apríl
Viac info

SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2018

 • Dátum: 27. 4. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Štvrtok 3. Máj
Viac info

PRAVIDLÁ A PRÍPRAVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRI ČERPANÍ DOTÁCIÍ Z FONDOV EÚ ( PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020 )

Cieľom školenia je:

 • komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri plánovaní, príprave a realizovaní verejného obstarávania tak, aby bolo možné  čerpať finančné zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov bez následných korekcii,
 • základné zmeny legislatívy v programovom období 2014 – 2020,
 • ako pripraviť a realizovať  činnosti v oblasti verejného obstarávania, od určenia predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, upozorníme Vás čo sa považuje pri kontrole za diskrimináciu v podmienkach účasti a kritériách hodnotenia až k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • pozor na konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a Register partnerov verejného sektora,
 • environmentálne a sociálne aspekty vo  verejnom obstarávaní, stručná informácia ako sa v tejto oblasti zorientovať  v programovom období 2014 – 2020,
 • čo všetko a ako sa predkladá na kontrolu riadiacemu orgánu z verejného obstarávania,
 • najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní.  
 • Dátum: 3. 5. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 4. Máj
Viac info

PRAVIDLÁ A PRÍPRAVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRI ČERPANÍ DOTÁCIÍ Z FONDOV EÚ ( PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020 )

Cieľom školenia je:

 • komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri plánovaní, príprave a realizovaní verejného obstarávania tak, aby bolo možné  čerpať finančné zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov bez následných korekcii,
 • základné zmeny legislatívy v programovom období 2014 – 2020,
 • ako pripraviť a realizovať  činnosti v oblasti verejného obstarávania, od určenia predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, upozorníme Vás čo sa považuje pri kontrole za diskrimináciu v podmienkach účasti a kritériách hodnotenia až k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • pozor na konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a Register partnerov verejného sektora,
 • environmentálne a sociálne aspekty vo  verejnom obstarávaní, stručná informácia ako sa v tejto oblasti zorientovať  v programovom období 2014 – 2020,
 • čo všetko a ako sa predkladá na kontrolu riadiacemu orgánu z verejného obstarávania,
 • najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní.  
 • Dátum: 4. 5. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 11. Máj
Viac info

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018 - ZMENY V MZDOVEJ OBLASTI, PRÁCA NA DOHODU.

 • Dátum: 11. 5. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Streda 16. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 - BUDE RIADNY POSTUP VO OD 18.10.2018 PODLIEHAŤ PLNEJ ELEKTRONIZÁCII?

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 16. 5. 2018
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 17. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 - BUDE RIADNY POSTUP VO OD 18.10.2018 PODLIEHAŤ PLNEJ ELEKTRONIZÁCII?

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 17. 5. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 22. Máj
Viac info

AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ V PRÍPADE "JEDNOOBÁLKOVÉHO" VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Zákon o verejnom obstarávaní dňom 01.11.2017 umožnil verejnému obstarávateľovi aj v prípade podlimitných zákaziek otvárať „len jednu obálku“, čím sa podstatným spôsobom skráti celý proces verejného obstarávania. Okrem skrátenia doby na toto verejné obstarávanie, príde aj k zmene plnenia určitých povinností v súlade so zákonom. Ak Vás zaujímajú zmeny, ktoré nastali v legislatíve v prípade podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska a chcete správne aplikovať tento nový postup do praxe, pozývame Vás na tento seminár.

 • Dátum: 22. 5. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 23. Máj
Viac info

AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ V PRÍPADE "JEDNOOBÁLKOVÉHO" VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Zákon o verejnom obstarávaní dňom 01.11.2017 umožnil verejnému obstarávateľovi aj v prípade podlimitných zákaziek otvárať „len jednu obálku“, čím sa podstatným spôsobom skráti celý proces verejného obstarávania. Okrem skrátenia doby na toto verejné obstarávanie, príde aj k zmene plnenia určitých povinností v súlade so zákonom. Ak Vás zaujímajú zmeny, ktoré nastali v legislatíve v prípade podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska a chcete správne aplikovať tento nový postup do praxe, pozývame Vás na tento seminár.

 • Dátum: 23. 5. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 29. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 - BUDE RIADNY POSTUP VO OD 18.10.2018 PODLIEHAŤ PLNEJ ELEKTRONIZÁCII?

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 29. 5. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 30. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 - BUDE RIADNY POSTUP VO OD 18.10.2018 PODLIEHAŤ PLNEJ ELEKTRONIZÁCII?

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 30. 5. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 6. Jún
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 - BUDE RIADNY POSTUP VO OD 18.10.2018 PODLIEHAŤ PLNEJ ELEKTRONIZÁCII?

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 6. 6. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.